spacer
Casa Reitoral de Barbeiros

Vivenda con estrutura de B+I e aproveitamento do baixo cuberta a partir de muros de cachotaría, se ben hoxe en día presenta as fachadas enlucidas con morteiro de cemento e pintadas de branco. Nos esquinais pedra vista. Cuberta a dúas augas con rematado de tella plana e balconada na fronte, que se presume engadiuse a posteriori. O seu estado de conservación é bo.
 

Localización