spacer
ROTEIRO DO RÍO MERCURÍN
 1. Medio. Severidade do medio natural
  1. O medio non está exento de riscos
  2. Hai máis dun factor de risco
  3. Hai varios factores de risco
  4. Hai bastantes factores de risco
  5. Hai moitos factores de risco
 2. Itinerario. Dificultade na orientación do itinerario
  1. Camiños e cruces ben definidos
  2. Sendas ou sinalización que indica a continuidade
  3. Esixe a identificación precisa de accidentes xeográfi-cos e de puntos cardinais
  4. Esixe técnicas de orientación e navegación fóra da traza
  5. A navegación e interrompida por obstáculos que hai que bordear
 3. Desprazamento. Dificultade no desprazamento
  1. Marcha por superficie lisa
  2. Marcha por camiños de ferradura
  3. Marcha por senllas graduadas ou terreos irregula-res
  4. E preciso o uso das mans para manter o equilibrio
  5. Require pasos de escalada para a progresión
 4. Esforzo. Cantidade de esforzo necesario
  1. Ata 1 h de marcha efectiva
  2. Máis de 1 h e ata 3 h de marcha efectiva
  3. Máis de 3 h e ata 6 h de marcha efectiva
  4. Máis de 6 h e ata 10 h de marcha efectiva
  5. Máis de 10 h de marcha efectiva

Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio pouco cargado.

ROTEIRO DO RÍO MERCURÍN