O estado da poboación

Segundo as proxeccións de habitantes, a poboación de Ordes mantivo un número máis ou menos constante dende 1900.

Proxección de habitantes

Ano Habitantes Índice
1900 7.260 100,00%
1910 7.741 106,61%
1920 7.595 104,61%
1930 8.205 113,02%
1940 10.195 140,93%
1950 10.450 143,94%
1960 11.770 162,12%
1970 9.855 135,74%
1981 11.095 152,82%
1991 11.693 161,06%
2001 11.938 164,44%
2011 13.020 179,34%

A pirámide de poboación móstranos un maior número de habitantes entre 20 e 49 anos; un 61% da poboación ten menos de 49 anos, o que nos ofrece un panorama dunha poboación demasiado envellecida, cun índice de envellecemento do 127. Se ben é preocupante o descenso da natalidade dos últimos anos, a taxa bruta de natalidade é do 9,4.

Evolución da poboación municipal

En canto á distribución da poboación pódese dicir que nos últimos anos a parroquia que máis crecemento experimentou é Ordes, apoiándose na accesibilidade que lle confire a N-550. A segunda parroquia máis importante é Mercurín, a cal se viu favorecida na mesma proporción e polas mesmas causas. En ambas as dúas parroquias, a instalación de pequenas industrias e explotacións froito dunha crecente actividade económica favoreceu unha certa concentración urbana.

O resto da poboación aséntase principalmente nos numerosos núcleos rurais, de reducidas dimensións, que atopamos na xeografía de Ordes. Da análise da evolución da poboación dos núcleos durante os últimos anos (período 2000-2011) despréndese que dos 255 núcleos que integran as parroquias, só 210 núcleos son computables a nivel de censos de poboación no municipio de Ordes (45 teñen a súa poboación incluída noutro núcleo).

Destes, 119 teñen o carácter de regresivos ou fortemente regresivos; é dicir, perden poboación en termos absolutos. Soamente 56 núcleos son progresivos ou fortemente progresivos, o que indica incrementos de poboación por encima do 10%. Os 34 restantes permanecen estacionarios con aumentos inferiores ao 10%. No que respecta ás parroquias, obsérvase que todas as parroquias, exceptuando a de Buscás, experimentaron un descenso en relación á poboación de 2000, mentres que só Ordes, e sempre baixo o amparo do núcleo urbano, experimentou un incremento notable (25% con respecto a 2000).

A actividade económica

Os factores económicos atópanse determinados pola influencia comarcal, permitindo un axuste racional da man de obra nas explotacións agropecuarias, ao posibilitar un sistema de traballo a tempo parcial, compatible con outros noutros concellos da comarca. Isto, unido ao feito de que a concentración parcelaria se estendeu por todo o territorio, permitiu unha boa organización interna das explotacións gandeiras.

  1991 2001 2011
Agricultura e Gandería 27,33% 12,27% 9,50%
Industria 19,15% 27,98% 21,31%
Construcción 20,35% 19,08% 15,35%
Servizos 33,41% 40,65% 53,84%
Total 100% 100% 100%

Evolución da distribución económica da poboación activa